Minimalizácia škôd

Ilustračné foto Tejto oblasti venuje spoločnosť zvlášť veľkú pozornosť. V spolupráci s poškodeným a poistiteľom sa snaží pomôcť minimalizovať výšku vzniknutých škôd. S poškodeným sú konzultované rôzne varianty riešenia následkov škodovej udalosti so snahou o ich minimalizáciu (uplatnenie metód sanácie, dekontaminácie, možnosti a spôsoby nahradenia výpadkov vo výrobe atď.). Sú navrhované a zavádzané preventívne opatrenia vedúce k zníženiu rizika vzniku následných škôd alebo k minimalizácii ich rozsahu a výšky. 

Likvidáciu škodovej udalosti chápe spoločnosť ako kontinuálny proces, kde je nutné pružne reagovať na vznikajúce situácie. Každá škodová udalosť je svojím spôsobom originálna, vždy je nutné zvážiť všetky jej okolnosti (príčiny a rozsah škody, charakter poškodenia, druh poškodenej veci, aktuálnu situáciu na trhu, reálne možnosti náhrady atď.) a rozhodnúť o optimálnom postupe pri jej likvidácii.