Profil spoločnosti

Ilustračné foto LAPA - silná a stabilná spoločnosť, ktorá pôsobí na stredoeurópskom trhu ako odhadca škôd (Loss Adjuster) a vykonáva oceňovanie majetku (Property Appraisement).

Našou doménou sú hlavne škody vzniknuté z poistenia priemyslu a podnikateľov, s poškodením alebo zničením hnuteľného alebo nehnuteľného majetku včítane prerušenia alebo obmedzenia výroby poškodeného (business interruption losses).

 

O kvalite našich služieb vypovedá spolupráca s renomovanými poistiteľmi a nadnárodnými spoločnosťami.

 

Spoločnosť nemá žiadne majetkové ani iné väzby na poisťovne, zaistiteľov, banky alebo ďalšie inštitúcie, čo je základom jej úplnej nezávislosti.

Ilustračné foto LAPA - ponúka rýchly a plne profesionálny servis v oblasti odhadu škôd a oceňovania majetku, ktorý je zameraný na posudzovanie príčin vzniku škôd a vyčíslenie ich výšky podľa príslušných poistných zmlúv.

LAPA má vypracované a výhradne používa metodické postupy pre jednotlivé druhy škôd a kompletná činnosť je vykonávaná podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

V našom LAPA tíme sú skúsení experti a znalci, ktorí majú cenné skúsenosti z likvidácie škôd a sú znalcami, ktorí boli menovaní ministrom spravodlivosti alebo predsedami jednotlivých krajských súdov.

LAPA ponúka tzv. horúcu linku - pre príjem požiadaviek na vykonanie obhliadky na mieste vzniku škody a to 24 hodín denne, viac v oddiele kontakty. Na základe požiadaviek je oznámený predbežný odhad výšky škody po vykonanej obhliadke, ktorý môže slúžiť k vytvoreniu rezervy alebo ako podklad pre rozhodnutie o výške primeranej zálohy.

 

Kvalita - Ciele spoločnosti

Politika kvality spoločnosti LAPA SLOVAKIA s.r.o. vznikla na základe logického rozhodnutia zahájiť všeobecný rozvoj spoločnosti, a to zavedením systému managementu kvality, starostlivosti o zákazníka i o vlastných zamestnancov podľa normy ISO 9001:2008.

LAPA všetkými svojimi činnosťami smeruje k vytvoreniu prosperujúcej spoločnosti, ktorá kvalitou a cenou svojich činností a služieb bude schopná čeliť konkurencii a dosiahne požadovanej efektívnosti a stability.

Svoje podnikateľské aktivity chápe ako schopnosť pružne reagovať na existujúci dopyt. Z tohto dôvodu bude spoločnosť diverzifikovať svoju činnosť a rozvíjať aktivity i v iných oblastiach tržného prostredia poskytujúcich možnosti zaistenia rastu spoločnosti.

LAPA sa zaväzuje:

 • v maximálnej miere uspokojovať doterajšie potreby a požiadavky zákazníkov,
 • sledovať a analyzovať novo vznikajúce potreby a požiadavky zákazníkov a flexibilným spôsobom na ne reagovať
 • rozvíjať svoju pozíciu kvalitnej, stabilnej a prosperujúcej firmy
 • spolupracovať s perspektívnymi a serióznymi obchodnými partnermi a expertmi
 • vytvoriť spoločnosť schopnú čeliť globálnej konkurencii v súvislosti s otvorením trhu v rámci zemí EU
 • stimulovať pracovný kolektív k aktívnej účasti na formulácii stratégie i na jej realizácii
 • zjednocovať myšlienky a úsilie pracovného kolektívu k zaisteniu dlhodobého rozvoja
 • trvalo zlepšovať efektívnosť systému managementu.

Najvyšším cieľom našej spoločnosti je uspokojenie potreby zákazníkov tak, aby bolo dosiahnuté ich maximálnej spokojnosti.

Za účelom realizácie tohto cieľa musí LAPA ponúknuť:

 • zodpovedajúcu kvalitu služieb (dosiahnutie špičkovej úrovne kvality v obore),
 • primeranú cenu (prevažne vďaka minimalizácii vlastných nákladov),
 • krátke dodacie termíny,
 • flexibilitu v reakcii na nové skutočnosti,
 • okamžitý komplexný servis.

a v spoločnosti LAPA:

 • formulovať program a poskytovať služby so zameraním na široký segment dopytu,
 • dosiahnuť racionálneho stupňa zamestnanosti doterajšieho pracovného kolektívu,
 • dosiahnuť požadovanej výnosnosti vlastného kapitálu,
 • implementovať a neustále zlepšovať funkčný systém managementu kvality.

V rámci systému managementu kvality bude LAPA vyvíjať tlak na subdodávateľov k dodržovaniu základných pravidiel a to požadovaním garancií u služieb, ktoré by mohli vniesť do činnosti spol. LAPA SLOVAKIA s.r.o. nekontrolované negatívne vplyvy.

Prostredníctvom efektívnej komunikácie s neustálym tréningom všetkých zamestnancov spoločnosť zaisťuje aktívnu účasť všetkých zamestnancov na systéme managementu kvality a spokojnosti zákazníka.

Politika kvality spoločnosti LAPA SLOVAKIA s.r.o. je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti a je zohľadnená vo všetkých činnostiach spoločnosti. vedenie spoločnosti poskytuje účinnú a odbornú pomoc, ktorá je nutná k zaisteniu úspešnej aplikácie politiky kvality a tiež zodpovedá za vhodné nastavenie systému managementu kvality, jeho zlepšovaniu, zabezpečeniu kvality a vytvoreniu podmienok k ich neustálemu zlepšovaniu, a to so záväzkom k plneniu platných právnych a iných požiadaviek.

 

Prehlásenie o nezávislosti, nestrannosti a nezaujatosti

LAPA spracováva expertné správy, ktoré sú kontrolované okrem osoby spracovateľa aj senior loss adjustorom.

LAPA má zavedený dvojstupňový kontrolný systém, ktorý je spolu so zaistením nestrannosti a nezaujatosti zárukou kvalitne a objektívne vykonaného odhadu škody.

LAPA vyhlasuje, že je bez záväzkov, ktoré by bránili v jej nezávislosti a nestrannosti. Spoločnosť nie je ani z časti vlastnená žiadnou maklérskou spoločnosťou, poisťovňou alebo zaisťovňou.