Konzultačná, analytická a expertná činnosť

Ilustračné foto Spoločnosť poskytuje poistiteľovi potrebnú pomoc aj v jednotlivých otázkach, ktoré je nutné riešiť pri likvidácii zložitých poistných udalostí (napr. stanovenie príčiny vzniku škody, stanovenie poistných súm, analýza vlastníckych práv a iných právnych vzťahov a podobne).

Pri poskytovaní tejto služby LAPA spolupracuje so špecialistami (znalci, projektanti, technológovia, pracovníci vedecko-výskumných pracovísk a špecializovaných laboratórií, audítormi, finančnými a účtovnými expertmi, právnymi a patentovými poradcami a podobne), s ktorými má obvykle uzatvorené zmluvy o spolupráci.