Cargo transit

Spoločnosť LAPA SERVICE v tejto oblasti poskytuje:

 

Sieť havarijných komisárov a technikov skupiny LAPA SERVICE (LAPA)

Ilustrační foto

Komisári LAPA vykonávajú vysoko kvalitné kontrolné a likvidačné služby pre poisťovne a ďalšie subjekty, ako tuzemské, tak i zahraničné, najmä inšpekciu nákladov (asistencia pri problematických nakládkach a vykládkach), obhliadky poškodeného alebo zničeného tovaru a havarovaných vozidiel v stredoeurópskom regióne.

Ďalej vykonávame obhliadky a samotné likvidácie škodových udalostí z povinného zmluvného poistenia (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla) a havarijného poistenia motorových vozidiel. LAPA tiež vykonáva likvidáciu škôd majetkových, priemyselných, včítane prerušenia prevádzky, škôd z poistenia fyzických osôb, škôd zo zodpovednosti vyplývajúcej z výkonu určitej činnosti, zo zodpovednosti za vadu výrobku, zo zodpovednosti v bežnom občianskom živote, škôd zo stavebno-montážneho poistenia, škôd v leteckej premávke a škôd na zdraví.

Ilustrační foto Ilustrační foto Elektronická komunikácia
Komisári siete spoločnosti LAPA sú štandardne vybavení prostriedkami pre elektronickú komunikáciu, včítane zabezpečeného protokolu, ktorý im umožňuje elektronický prenos a spracovanie všetkých štandardných formátov a vyhotovených expertných, či likvidačných správ.

Globálna sieť

LAPA je začlenená do globálnej siete inšpekčných spoločností a loss adjusterov s vlastnými agentmi po celom svete. Všetci členovia siete sú renomovanými profesionálmi a z hľadiska kvality, reputácie a ich postavenia v danej zemi patria medzi prvotriednych odborníkov v danom odbore. LAPA je členom McLarens.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAPA SERVICE

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto

Likvidácia poistných udalostí
Vykonávame likvidáciu škôd na všetkých druhoch nákladov, jednania s príjemcami tovaru a následne sme schopní sprostredkovať príslušnú finančnú náhradu.

Inšpekčná činnosť

  • kontrola zásielok (preventívna aj následná), kontrola skladov, kontrola kvality a kvantity, kontrola nakládky, uloženia a zaistenia nákladu, kontrolná asistencia pri nakládke nadrozmerných nákladov
  • v prípade strát alebo krádeží vykonávame investigatívnu činnosť
  • spolupráca v oblasti minimalizácie a zábrany možných následných škôd
  • možnosť zaistenia predaja znehodnoteného tovaru formou aukcie a ponuky na webových stránkach

Vystavovanie havarijných certifikátov
Na základe nami vystavených havarijných certifikátov poisťovňa poskytuje finančnú náhradu/poistné plnenie, jedná sa o dokumenty popisujúce druh, rozsah a prípadnú príčinu vzniku škody.

Regresní agenda (uplatnění nárokov/postihov)
Jedná sa o zaistenie refundácie náhrady škody poisťovniam od zodpovedných tretích strán.

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť
Nie len v oblasti poisťovníctva a medzinárodnej prepravy.