Ostatné služby

Ilustračné foto Spoločnosť ponúka vlastný potenciál znalostí a skúseností a potenciál spolupracujúcich významných expertov z odborov súvisiacich s jej činnosťou a rozsiahle poznatkové a informačné databázy, s ktorými disponuje pre možnosti spolupráce pri:

  • analýze, posúdení a riadení rizík (finančných, environmentálnych, pracovných, technických a bezpečnostných), vypracovaní dokumentácie a správ, minimalizácii rizika, optimalizácii škôd, zavádzaní systému risk managementu a managementu krízových situácií,
  • definovaní kritických bodov výrobných a iných procesov v zmysle trvalého zvyšovania akosti a bezpečnosti procesov a minimalizácie rizika procesov,
  • zavádzaní systémov managementu akosti podľa národných a medzinárodných štandardov, ich evaluáciu, audit a certifikáciu,
  • vykonávaní energetických auditov,
  • zavádzaní a uplatňovaní metrologických a autodiagnostických systémov,
  • posudzovaní uplatnenia tzv. Najlepších dostupných techník (BAT),
  • zavádzaní systémov environmentálneho managementu podľa národných a medzinárodných štandardov, ich evaluáciu, audit a certifikáciu,
  • kvalifikovanom riešení následkov veľkých havárií a katastrof,
  • overení reálnosti tržných cien pri porovnaní s databázou realizovaných obchodov (viď lapareality.cz).