Likvidácia poistných udalostí - činnosť samostatného likvidátora poistných udalostí

Ilustračné foto LAPA poskytuje komplexnú ponuku služieb pri riešení a likvidácii poistných udalostí. Spoločnosť samostatne vykonáva zhotovenie dokumentácie škody a potrebné obhliadky, včítane zápisov a jednaní s poškodeným subjektom. Spoločnosť vykonáva šetrenia k stanoveniu príčiny škody, vyčíslenia vzniknutej škody a posúdenia udalosti vo vzťahu k poistnej zmluve a poistným podmienkam.

U škôd z prerušenia prevádzky LAPA na základe prakticky overených skúseností odporučí optimálne postupy k zabráneniu alebo minimalizácii následných škôd (efektívne vynaloženie viacnákladov, odporučenie technologického či technického charakteru, stanovenie kritickej cesty a pod.). K tomu spoločnosť využíva dobré znalosti miestneho prostredia a trhu ako aj spoluprácu so špičkovými odborníkmi z jednotlivých odborov.

Pracovníci spoločnosti sú si vedomí zodpovednosti, ktorá je im daná, preto sa snažia v každom okamžiku likvidácie škodovej udalosti nachádzať optimálne riešenia.

Nahlásenú škodu má pridelenú konkrétny pracovník LAPA tímu, ktorý pracuje na pozícii odhadcu škody (loss adjuster) a na riešení škody spolupracuje a dohliada senior loss adjuster. Týmto systémovým opatrením je zaručený štandardný postup riešenia škody a dvojstupňová kontrola práce a výsledkov riešenia. 

Pri rozsiahlych škodách je loss adjusterom zostavený tím odborníkov z rôznych odborov, ktorý rieši zadanú škodu alebo zostavuje odpovede na položené otázky. Výsledkom práce LAPA tímu je expertná správa, ktorá zhrňuje informácie získané v priebehu šetrenia a podáva objednávateľovi správu o výsledkoch šetrenia.

 

Spoločnosť rieši najmä:

Škody v dôsledku živelnej udalosti (požiar, záplava, úder blesku atď.)

Ilustračné foto LAPA tím má skúsenosti s riešením živelných škôd ako z poistenia podnikateľov a priemyslu, tak občanov a domácností. Pri rozsiahlych záplavách a veľkých priemyselných haváriách dochádza ku škodám, pri ktorých je nutné riešiť rad odborných otázok.

Členovia LAPA tímu a spolupracujúci experti dokážu vyriešiť škody nie len v strojárenstve, energetike, automobilovom a leteckom priemysle, chemickom priemysle, potravinárstve a ostatných odvetviach hospodárstva, ale dokážu odpovedať aj na jednotlivé odborné otázky z týchto odborov.

hore ^

 

Škody na strojoch a zariadeniach, technologických celkoch, all-risk poistenie

Ilustračné foto Členovia LAPA tímu riešili stovky škôd na rôznych strojoch a zariadeniach. Pri vyčíslení škody je postupované podľa konkrétnej poistnej zmluvy a poistných podmienok.

Pri škodách je posudzovaná rentabilita opravy a dôsledne dbané na to, aby do vyčíslenia škody boli zahrnuté iba náklady, ktoré sú vynaložené v príčinné súvislosti so škodou.

Členovia LAPA tímu majú neoceniteľné skúsenosti s riešením a vyčíslením škôd na zložitých technologických celkoch, ako aj s vyčíslením škôd na strojoch, u ktorých výrobca ukončil ich výrobu a kde je problematické odhadnúť cenu opravy. Vždy dbáme na reálne ocenenie zvyškov a v spolupráci s našimi partnermi vykonávame realizáciu zvyškov.

Škody v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzky

Ilustračné foto

LAPA tím účinne rieši škody, pri ktorých došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky. LAPA tím je pripravený dostaviť sa okamžite na miesto vzniku škody a pomáhať poškodenému vykonávať potrebné kroky k obnove plnej prevádzky alebo k obmedzeniu škody z prerušenia výroby.

Zo skúseností vieme, že pri rozsiahlych škodách sú najúčinnejšie tie opatrenia, ktoré sa vykonajú v prvých dňoch po vzniku škody. Preto je nutné začať prijímať potrebné opatrenia v prvých 24 hodinách po vzniku škody.

Je nutné rozhodnout o:

  • zložení krízového štábu a vymedzení právomocí
  • neodkladnej sanácii a ochrane poškodených vecí
  • spôsobe opráv poškodených vecí (vlastnými zamestnancami alebo externými firmami)
  • zaistení náhradných zdrojov surovín, médií a polotovarov
  • nájdení kritickej cesty a opravy najdôležitejších zložiek majetku
  • minimalizácii dopadu škody na spoločnosť

V každej fáze riešenia škody je nutné posudzovať rentabilitu prijatých opatrení ako vo vzťahu k hospodáreniu spoločnosti, tak k rozsahu poistného krytia. Práca na týchto typoch škôd zahŕňa aj dohľad nad efektívnym vynaložením viacnákladov, zhromaždenie a prácu s účtovnými dokladmi, stanovovanie trendu tržieb a vývoja poškodeného atď.

Škody zo stavebno-montážneho poistenia

Ilustračné foto Vykonávame stavebno technický prieskum za účelom zistenia príčiny vzniku škody. Následne v nadväznosti na zistený rozsah škody a možnú technológiu opravy realizujeme výkaz výmer poškodených konštrukcií.

Ďalej nasleduje výpočet nákladov na uvedenie diela do pôvodného stavu s použitím obecne uznávaných kalkulačných programov.

 

Škody na tovare a zásobách, škody na hnuteľnom majetku

Ilustračné foto Členovia LAPA tímu riešili vo svojej praxi tisíce škôd na hnuteľnom majetku, tovare a zásobách.

Veľkou prednosťou LAPA tímu je nasadenie potrebného počtu pracovníkov na zdokumentovanie škôd na veľkých súboroch hnuteľných vecí (pri škodách vo veľkoskladoch, priemyselných podnikoch, logistických centrách a supermarketoch).

 

Ilustračné foto Máme skúsenosti s vykonávaním dohľadu nad inventúrami po škodových udalostiach, pri ktorých je za účasti člena LAPA tímu vykonávané roztriedenie tovaru na zničené, poškodené a nepoškodené.

Ponúkame objednávateľovi plne profesionálny servis pri vyčíslovaní takýchto škôd, ktorý má za cieľ objektívne stanovenie výšky škody.

 

Ilustračné foto Pracovníci LAPA tímu majú skúsenosti nie len s vyčíslením škody na bežnom spotrebnom tovare, ale aj na špecifických výrobkoch v mnohých odboroch (námatkovo menujeme komponenty pre výpočtovú techniku, zdravotnícky materiál a pomôcky, lieky, elektrosúčiastky, priemyslové výrobky atď.).

Vykonávame ocenenie zvyškov a v spolupráci s našimi partnermi vykonávame realizáciu zvyškov.

 

Škody na poľnohospodárskych strojoch a potravinárskych zariadeniach

Ilustračné foto LAPA tím rieši škody na špeciálnych poľnohospodárskych strojoch a potravinárskych zariadeniach. Máme širokú základňu spolupracujúcich expertov nie len v Českej a Slovenskej republike, ale aj v ostatných krajinách. 

Náš kolega prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. patrí medzi popredných odborníkov v tomto odbore a pôsobí v mnohých vedeckých radách a grantových tímoch.

 

Škody na plodinách, poľnohospodárskych produktoch a potravinách

Ilustračné foto V spolupráci so znalcami z Mendelovej univerzity v Brne a akreditovanými laboratóriami vykonávame ohodnotenie výšky škôd na poľnohospodárskych plodinách, poľnohospodárskych produktoch a potravinách.

Môže sa jednať o škody v dôsledku živelných udalostí, pri haváriách dopravných prostriedkov, chybách v procese výroby alebo pri uskladnení (nedodržanie akosti výrobku a z toho titulu zodpovednostné škody), pri nedodržaní obecne záväzných vyhlášok a zákonov. V spolupráci s našimi partnermi spolupracujeme na realizácii zvyškov.

 

Škody v dôsledku degradácie akosti alebo kontaminácie potravín

Ilustračné foto Spolu s našimi spolupracovníkmi a zmluvnými laboratóriami sme schopní stanoviť priebeh degradačných kriviek a v závislosti na stave posudzovanej plodiny stanoviť rozsah škody.

Vykonávame kontroly kontaminácie potravín nežiaducimi prímesami a vyhodnotenia dopadu ich prítomnosti na nezávadnosť potravín a tím na výšku škody. Odporúčame kroky k minimalizácii škôd, vysoko cenené sú naše rady pri realizácii minimalizácie škody na rýchloobrátkových potravinách. V spolupráci s našimi partnermi spolupracujeme na realizácii zvyškov.

 

Škody z poistenia domácnosti, rodinných domov a iných nehnuteľností

Ilustračné foto Výpočet škody vykonávame v nových alebo časových cenách štandardne v cenových reláciách podľa URS Praha alebo podľa iných databáz ku dňu vzniku škody. 

Ponúkame prípadnú revíziu nárokov poškodených - posúdenie príčiny škody a nutnosti vykonávaných opráv, precenenie cenových rozpočtov a kalkulácií, overenie výkazov výmer poškodených konštrukcií predložených poškodeným.

V prípade potreby vykonávame kontrolu poistných súm na všetkých typoch nehnuteľností a hnuteľných veciach.

 

Škody z prepravy a škody na motorových vozidlách

Ilustračné foto LAPA tím zaisťuje rýchle obhliadky tzv. škodovým komisárom. Škodový komisár má potrebné znalosti problematiky škôd z prepravy, je schopný riešiť operatívne škodu s ostatnými kolegami z LAPA tímu priamo na mieste havárie alebo u príjemcu zásielky či v colnom sklade.

V prípade, že príjemca odmietne prevziať poškodenú zásielku, pomáhame riešiť jej odpredaj alebo prepravu k výrobcovi alebo do opravy.

 

Ilustračné foto LAPA vykonáva šetrenie škôd aj pre zahraničné poisťovne a zahraničných havarijných komisárov. S využitím našich kontaktov v zahraničí sme schopní riešiť škody aj mimo územia Českej a Slovenskej republiky.

 

 

Environmentálne škody a ekologické havárie

Ilustračné foto V súčinnosti s akreditovanými laboratóriami vykonávame odbery vzoriek a stanovujeme rozsah kontaminácie. Vykonávame vyčíslenie výšky škody s ohľadom na poistnú zmluvu a VPP.

Pracovníci LAPA tímu vykonávajú stanovenie príčin vzniku škôd, posúdenie vplyvu na životné prostredie a navrhujú preventívne a nápravné opatrenia.

 

Škody z poistenia zodpovednosti a profesijnej zodpovednosti

Ilustračné foto Vykonávame vyčíslenie škody v obvyklých cenách. Pri oprave veci vždy posudzujeme, či došlo k zhodnoteniu alebo aj znehodnoteniu veci vykonanou opravou.

Vykonávame šetrenie škôd zo zodpovednosti za vadu výrobku či profesijnej zodpovednosti. Dbáme na zaistenie informácií potrebných k uplatneniu možných regresov.

 

Škody zo zodpovednosti za výrobok

Ilustračné foto Tieto škody patria medzi jedny z najkomplikovanejších. Je nutné stanoviť presnú príčinu vzniku škody, zvážiť príčinnú súvislosť medzi vadou výrobku a poškodením ostatných vecí (stanoviť, čo vadný výrobok poškodil a aký to má finančný dopad na spotrebiteľa).

Pri vyčíslení škody pracovníci LAPA tímu vždy uvažujú s hodnotou vecí, ktoré vadný výrobok poškodil a to v obvyklej (trhovej) cene. Z vyčíslenia je obvykle vylúčená cena vadného výrobku a náklady na jeho opravu.

 

Škody z poistenia elektroniky

Ilustračné foto Naši špecialisti na elektronické systémy a IT dokážu stanoviť objektívnu výšku škody a odporučiť účinné kroky k minimalizácii škôd.

Vykonávame prepočty poistných súm, môžeme odporučiť realizáciu dodatočných ochranných systémov, v spolupráci s našimi partnermi spolupracujeme na realizácii zvyškov. Máme skúsenosti s rozsiahlymi škodami vo veľkoskladoch s výpočtovou technikou a ovládame postupy riešení takýchto škôd.

 

Škody z poistenia umeleckých diel a kultúrnych pamiatok

Ilustračné foto Členovia LAPA tímu majú skúsenosti s vyčíslením škôd na umeleckých predmetoch, starožitnostiach a kultúrnych pamiatkach. V spolupráci s našimi expertmi dokážeme vykonať odhad hodnoty odcudzených obrazov a starožitností.

Špecifickými škodami sú škody na kultúrnych pamiatkach, ktoré boli zapríčinené požiarom, vodou z vodovodných zariadení alebo povodňou. Máme skúsenosti s vyčíslením aj týchto špecifických škôd.

 

Škody na lietadlách

Ilustrační foto Členmi LAPA tímu sú tiež leteckí špecialisti (letecký inžinier, pilot a inštruktor lietania) s praxou v šetrení škôd na lietadlách (najmä športových a malých dopravných) vrátane bezpilotných (tzv. dronov). Šetrenie týchto škôd prebieha v spolupráci s príslušnými štátnymi úradmi a špecializovanými pracoviskami.