Minimalizace škod

Ilustrační foto Této oblasti věnuje společnost zvláště velkou pozornost. Ve spolupráci s poškozeným a pojistitelem se snaží pomoci minimalizovat výši vzniklých škod. S poškozeným jsou konzultovány různé varianty řešení následků škodní události se snahou o jejich minimalizaci (uplatnění metod sanace, dekontaminace, možnosti a způsoby nahrazení výpadků ve výrobě atd.). Jsou navrhována a zaváděna preventivní opatření ke snížení rizika vzniku následných škod nebo k minimalizaci jejich rozsahu a výše.

Likvidaci škodní události chápe společnost jako kontinuální proces, kdy je nutné pružně reagovat na vznikající situace. Každá škodní událost je svým způsobem originální, vždy je nutné zvážit všechny její okolnosti (příčiny a rozsah škody, charakter poškození, druh poškozené věci, aktuální situaci na trhu, reálné možnosti náhrady atd.) a rozhodnout o optimálním postupu při její likvidaci.