Profil společnosti

Ilustrační foto LAPA - silná a stabilní společnost, která působí na středoevropském trhu jako odhadce škod (Loss Adjuster) a provádí oceňování majetku (Property Appraisement).

Naší doménou jsou zejména škody vzniklé z pojištění průmyslu a podnikatelů, kdy dojde k poškození nebo zničení jak movitého tak nemovitého majetku včetně přerušení nebo omezení výroby poškozeného (business interruption losses).

O kvalitě našich služeb vypovídá spolupráce s renomovanými pojistiteli, makléři a mnoha nadnárodními společnostmi.

Společnost nemá žádné majetkové ani jiné vazby na pojišťovny, zajistitele, banky nebo další instituce, což je základem její plné nezávislosti.

Ilustrační foto LAPA - nabízí rychlý a plně profesionální servis v oblasti odhadů škod a oceňování majetku, který je zaměřen na posuzování příčin vzniku škod a vyčíslení jejich výše dle příslušných pojistných smluv.

LAPA má vypracovány a výhradně používá metodické postupy pro jednotlivé druhy škod a veškerá činnost je prováděna podle mezinárodně uznávaných standardů.

V našem LAPA týmu jsou zkušení experti a znalci, kteří mají cenné zkušenosti z likvidace škod a jsou znalci, kteří byli jmenováni ministrem spravedlnosti nebo předsedy jednotlivých krajských soudů.

LAPA nabízí tzv. horkou linku - pro příjem požadavku na provedení prohlídky na místě vzniku škody a to 24 hodin denně více v oddíle kontakty. Na základě požadavků je sdělen předběžný odhad škody po provedené prohlídce, který může sloužit k vytvoření rezervy nebo jako podklad pro rozhodnutí o výši přiměřené zálohy.

 

Kvalita - Cíle společnosti

Politika kvality společnosti LAPA SERVICE s.r.o. vznikla na základě logického rozhodnutí zahájit všeobecný rozvoj společnosti, a to zavedením systému managementu kvality, péče o zákazníka i o vlastní zaměstnance dle normy ISO 9001:2008.

LAPA všemi svými činnostmi směřuje k vytvoření prosperující společnosti, která kvalitou a cenou svých činností a služeb bude schopna čelit konkurenci a dosáhne požadované efektivnosti a stability.

Své podnikatelské aktivity chápe jako schopnost pružně reagovat na existující poptávku. Z tohoto důvodu bude společnost diversifikovat svoji činnost a rozvíjet aktivity i v jiných oblastech tržního prostředí skýtajících možnosti zajištění růstu společnosti.

LAPA se zavazuje:

 • v maximální míře uspokojovat stávající potřeby a požadavky zákazníků,
 • sledovat a analyzovat nově vznikající potřeby a požadavky zákazníků a flexibilním způsobem na ně reagovat,
 • rozvíjet svoji pozici kvalitní, stabilní a prosperující firmy,
 • spolupracovat s perspektivními a seriózními obchodními partnery a experty,
 • vytvořit společnost schopnou čelit globální konkurenci v souvislosti s otevřením trhu v rámci zemí EU,
 • stimulovat pracovní kolektiv k aktivní účasti na formulaci strategie i na její realizaci,
 • sjednocovat myšlenky a úsilí pracovního kolektivu k zajištění dlouhodobého rozvoje,
 • trvale zlepšovat efektivnost systému managementu.

Nejvyšším cílem naší společnosti je uspokojení potřeby zákazníků tak, aby bylo dosaženo jejich maximální spokojenosti.

Za účelem realizace tohoto cíle musí LAPA nabídnout:

 • odpovídající kvalitu služeb (dosažení špičkové úrovně kvality v oboru),
 • přiměřenou cenu (převážně díky minimalizace vlastních nákladů),
 • krátké dodací termíny,
 • flexibilitu v reakci na nové skutečnosti,
 • okamžitý komplexní servis.

a ve společnosti LAPA.:

 • formulovat program a poskytovat služby se zaměřením na široký segment poptávky,
 • dosáhnout racionálního stupně zaměstnanosti dosavadního pracovního kolektivu,
 • dosáhnout požadované výnosnosti vlastního kapitálu,
 • implementovat a neustále zlepšovat funkční systém managementu kvality.

V rámci systému managementu kvality bude LAPA vyvíjet tlak na subdodavatele k dodržování základních pravidel a to požadováním garancí u služeb, které by mohly vnést do činnosti spol. LAPA SERVICE s.r.o. nekontrolované negativní vlivy.

Prostřednictvím efektivní komunikace a neustálým tréninkem všech zaměstnanců společnost zajišťuje aktivní účast všech zaměstnanců na systému managementu kvality a spokojenosti zákazníka.

Politika kvality společnosti LAPA SERVICE s.r.o. je závazná pro všechny pracovníky společnosti a je zohledněna ve všech činnostech společnosti. Vedení společnosti poskytuje účinnou a odbornou pomoc, která je nutná k zajištění úspěšné aplikace politiky kvality a také zodpovídá za vhodné nastavení systému managementu kvality, jeho zlepšování, zabezpečení kvality a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování, a to se závazkem k plnění platných právních a jiných požadavků.

Prohlášení o nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti

LAPA zpracovává expertní zprávy, které jsou kontrolovány mimo osoby zpracovatele i senior loss adjustrem.

LAPA má zaveden dvoustupňový kontrolní systém, který je spolu se zajištěním nestrannosti a nepodjatosti zárukou kvalitně a objektivně provedeného odhadu škody.

LAPA prohlašuje, že je bez závazků, které by bránily v její nezávislosti a nestrannosti. Společnost není ani zčásti vlastněna žádnou makléřskou společností, pojišťovnou nebo zajišťovnou.