LAPA TEAM

Ing. Petr Mlčoch

Ing. Petr MlčochCEO, SENIOR LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti ČR pro obor stavebnictví, absolvent kvalifikačního studia na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, praxe v nezávislé likvidaci škod, ve výstavbě a v projekční kanceláři.

Odborník na likvidaci velkých průmyslových škod, přerušení provozu, stavebně-montážních škod a škod na nemovitostech a movitých věcech. Podílel se na likvidaci stovek složitých škod vzniklých při povodních v roce 1997, 1999, 2000 a rozsáhlých povodních v roce 2002.

Odbornou praxi v oblasti nezávislé likvidace pojistných událostí vykonal jako vedoucí kanceláře v Brně u společnosti, která v letech 1998 až 2001 na základě asociační dohody spolupracovala na území ČR výhradně se společností Crawford & Company, International Loss Adjusters and Surveyors.

Odborné studium - Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na Mendelově univerzitě v Brně.

V minulosti byl jmenován ministrem financí ČR podle § 18 odst. 4 zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí členem zkušební komise pro písemnou a ústní část odborné zkoušky pro střední a vyšší stupeň.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.SENIOR LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti ČR pro obory strojírenství všeobecné a ekonomika se specializací na ceny a odhady.

Uznávaný odborník v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxí při vyčíslování škod a stanovování náhrad pro jednotlivé pojistitele, soudy a ostatní instituce. Od roku 1992 vypracoval stovky odborných a znaleckých posudků ke škodám na movitém majetku, strojích a zařízení i v oblasti životního prostředí. Je expertem v oblasti technické a environmentální bezpečnosti, integrované prevence a řízení těchto rizik. Je autorem řady vědeckých a odborných prací. Je osobou oprávněnou k posuzování vlivů na životní prostředí.

Jako pedagog, mimo jiné, vyučuje Technické znalectví a problematiku likvidace pojistných událostí na univerzitách a vysokých školách.

V minulosti byl jmenován ministrem financí ČR podle § 18 odst. 4 zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí členem zkušební komise pro písemnou a ústní část odborné zkoušky pro střední a vyšší stupeň.

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Uznávaný odborník s mnohaletou praxí při vyčíslování škod a stanovování náhrad pro jednotlivé pojistitele, soudy a ostatní instituce, se zkušenostmi ze znalecké činnosti v oboru strojírenství, odvětví strojírenství těžké a všeobecné, specializace stavební stroje a dopravní a manipulační technika.

Vyučuje na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství a ve specializačním studiu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na Mendelově univerzitě v Brně.

Ing. Karel Fabich

Ing. Karel FabichBRANCH MANAGER, SENIOR LOSS ADJUSTER

Likvidátor pojistných událostí, původním povoláním letecký inženýr - výzkumný pracovník. Od roku 1992 pracuje v pojišťovnicví, jako likvidátor škod v průmyslu a leteckého kaska v České pojišťovně, od roku 1994 jako makléř a vedoucí oddělení Risk Managementu ve společnosti Marsh & McLennan a od roku 1997 pracoval jako ředitel úseku likvidace škod ve společnosti AIG v České republice.

Má bohaté zkušenosti s likvidací majetkových, strojních, stavebních a odpovědnostních škod, včetně zpracování příslušných rizikových zpráv. Při katastrofických povodních v roce 2002 úzce spolupracoval se společnostmi Crawford, Cunningham & Lindsay a RGL. Absolvoval řadu odborných kurzů u společností Munich Re (Mnichov), Tela (Mnichov), Bowring (Londýn), AIG (Londýn, Paříž, New York).

Petr Nauš

Petr NaušLOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT, CO-ORDINATOR & QUALITY MANAGER

Odborník na odhady cen movitých věcí, škody na zásobách, strojích a technologickém zařízení, IT technice. Od roku 1997 praxe v oblasti likvidace škod z přepravy zásilek, škod na vozidlech a přepravních prostředcích (odborník na likvidaci škod Marine&Cargo).

Úspěšně složil předepsanou zkoušku pro základní kvalifikační stupeň dle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Odborné studium - Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na Mendelově ubiverzitě v Brně

Ing. Boris Lenert

Ing. Boris LenertLOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Odborník s bohatými zkušenostmi při likvidaci pojistných událostí z pojištění podnikatelů a průmyslu. Autorizovaný inženýr a odborník na požární ochranu.

Odbornou praxi vykonal jako disponent likvidace pojistných událostí ve společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. a jako likvidátor - specialista v ČSOB pojišťovně, a.s. - škody živelního charakteru na movitých věcech a nemovitostech, včetně škod následných, likvidace škodných událostí z titulu jak obecné tak i speciální (profesní) odpovědnosti autorizovaných osob ve stavebnictví, vady výrobků, výpadky produkce, škody na letadlech.

Dále odborná praxe ve stavebnictví, při projekci a správě budov. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a osoba odborně způsobilá v požární ochraně dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, požární technik.

Absolvent kurzu znaleckého minima na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Úspěšně složil předepsanou zkoušku pro základní kvalifikační stupeň dle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Ing. Michal Prokeš

Ing. Michal ProkešLOSSADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Odborník s bohatými zkušenostmi při likvidaci pojistných událostí z pojištění občanů, podnikatelů a průmyslu.

Odbornou praxi vykonal jako disponent likvidace pojistných událostí ve společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., pro oblast pojistného nebezpečí krádeže a vloupáním, loupeží, atd., kde rovněž zpracovával likvidační směrnice pro tuto oblast.

Další praxi získal jako likvidátor - specialista v ČSOB pojišťovně, a. s., pro škody živelního charakteru na nemovitostech i movitých věcech, škody krádeží a vloupáním, loupeží, likvidaci škodných událostí z titulu obecné i speciální (profesní) odpovědnosti, včetně odpovědnosti účetních a daňových poradců.

Podílel se na likvidaci škod vzniklých při velkých povodních v roce 1997 na Moravě a v následujících letech, dále i na likvidaci škod v roce 2002.

Jiří Hanzlíček

Jiří HanzlíčekLOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Likvidátor s bohatými zkušenostmi při likvidaci pojistných událostí z povinného ručení a havarijního pojištění. Odborník na výpočty nákladů na opravu vozidel, stanovení skutečné škody na motorových vozidlech, el. strojích. Provádí posuzování právního nároku z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a likvidaci škod na movitých věcech.

Pracovník s mnohaletou praxí na pozici likvidátor, likvidátor specialista a regionální disponent pojišťoven Kooperativa, Morava a Allianz pojišťovna.

Úspěšně složil předepsanou zkoušku pro základní kvalifikační stupeň dle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Držitel osvědčení pro kalkulace Audatex.

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.EXPERT, LOSS ADJUSTER

Uznávaný expert s několikaletou praxí v oblasti posuzování rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Certifikovaný manažer rizik u TÜV Österreich Akademie.

Vědeckovýzkumný pracovník brněnského pracoviště Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze specializující se na problematiku analýzy rizik a bezpečnosti výrobních strojů. Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Zástupce FSI VUT v Brně v International Academy of Production Engineering (CIRP).

Vyučuje na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství, pravidelně přednáší problematiku managementu rizik ve stavbě výrobních strojů na TU Chemnitz (SRN), v kurzech Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na Mendelově univerzitě v Brně a v kurzech Technické znalectví ve strojírenství a ekonomice výrobních strojů, zařízení a systémů na VUT v Brně.

Odborné studium - Ausbildung zum/r Risikomanager/in na TÜV Österreich Akademie ukončené certifikační zkouškou. Absolvent technického znalectví ve strojírenství a ekonomice výrobních strojů, zařízení a systémů na VUT v Brně. Ukončeno státní zkouškou.

Ing. Petr Habarta

Ing. Petr HabartaEXPERT, LOSS ADJUSTER

Uznávaný odborník s mnohaletou praxí při odhadech a posuzování škod z přerušení provozu a odhadu finančních škod z odpovědnosti pro jednotlivé pojistitele a ostatní instituce. Daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců České republiky. Od roku 1996 praxe v oboru ověřování účetnictví, zpracování finančních analýz, znaleckých a odborných posudků a expertiz. Od roku 1999 navíc praxe plně kvalifikovaného daňového poradce.

Ing. Vladimír Halfar

Ing. Vladimír HalfarLOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Odborník na likvidaci průmyslových škod, škod z přepravy zásilek a likvidaci škod na motorových vozidlech. Jako absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty podnikatelské, Řízení a ekonomika podniku se podílí na likvidaci rozsáhlých škod v průmyslových podnicích, kdy je také nutné řešit otázky minimalizace škod z přerušení provozu.

Odbornou praxi získal ve výrobních podnicích v oblasti výroby světelných zdrojů, zpracování a recyklace plastických hmot, dále v oblasti logistiky a správy logistických skladů a při pobytu ve Spojených státech amerických.

Úspěšně složil předepsanou zkoušku pro základní kvalifikační stupeň dle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Ing. Lenka Sikorová

Ing. Lenka Sikorová INTERPRETRESS

.