Konzultační, analytická a expertní činnost

Ilustrační foto Společnost poskytuje pojistiteli potřebnou pomoc i v jednotlivých otázkách, které je nutné řešit při likvidaci složitých pojistných událostí (např. stanovení příčiny vzniku škody, stanovení pojistných částek, analýza vlastnických práv a jiných právních vztahů apod.).

Při poskytování této služby LAPA spolupracuje se specialisty (znalci, projektanty, technology, pracovníky vědecko-výzkumných pracovišť a specializovaných laboratoří, auditory, finančními a účetními experty, právními a patentovými poradci apod.), s kterými má obvykle uzavřeny smlouvy o spolupráci.