Cargo transit

Spoločnosť LAPA SERVICE v tejto oblasti poskytuje:

 

Sieť havarijných komisárov a technikov skupiny LAPA SERVICE (LAPA)

Ilustrační foto

Komisári LAPA vykonávajú vysoko kvalitné kontrolné a likvidačné služby pre poisťovne a ďalšie subjekty, ako tuzemské, tak i zahraničné, najmä inšpekciu nákladov (asistencia pri problematických nakládkach a vykládkach), obhliadky poškodeného alebo zničeného tovaru a havarovaných vozidiel v stredoeurópskom regióne.

Ďalej vykonávame obhliadky a samotné likvidácie škodových udalostí z povinného zmluvného poistenia (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla) a havarijného poistenia motorových vozidiel. LAPA tiež vykonáva likvidáciu škôd majetkových, priemyselných, včítane prerušenia prevádzky, škôd z poistenia fyzických osôb, škôd zo zodpovednosti vyplývajúcej z výkonu určitej činnosti, zo zodpovednosti za vadu výrobku, zo zodpovednosti v bežnom občianskom živote, škôd zo stavebno-montážneho poistenia, škôd v leteckej premávke a škôd na zdraví.

Ilustrační foto Ilustrační foto Elektronická komunikácia
Komisári siete spoločnosti LAPA sú štandardne vybavení prostriedkami pre elektronickú komunikáciu, včítane zabezpečeného protokolu, ktorý im umožňuje elektronický prenos a spracovanie všetkých štandardných formátov a vyhotovených expertných, či likvidačných správ.

Globálna sieť

LAPA je začlenená do globálnej siete inšpekčných spoločností a loss adjusterov s vlastnými agentmi po celom svete. Všetci členovia siete sú renomovanými profesionálmi a z hľadiska kvality, reputácie a ich postavenia v danej zemi patria medzi prvotriednych odborníkov v danom odbore. LAPA je členom McLarens Young International and Global Claims Services.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAPA SERVICE

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto

Likvidácia poistných udalostí
Vykonávame likvidáciu škôd na všetkých druhoch nákladov, jednania s príjemcami tovaru a následne sme schopní sprostredkovať príslušnú finančnú náhradu.

Inšpekčná činnosť

  • kontrola zásielok (preventívna aj následná), kontrola skladov, kontrola kvality a kvantity, kontrola nakládky, uloženia a zaistenia nákladu, kontrolná asistencia pri nakládke nadrozmerných nákladov
  • v prípade strát alebo krádeží vykonávame investigatívnu činnosť
  • spolupráca v oblasti minimalizácie a zábrany možných následných škôd
  • možnosť zaistenia predaja znehodnoteného tovaru formou aukcie a ponuky na webových stránkach

Vystavovanie havarijných certifikátov
Na základe nami vystavených havarijných certifikátov poisťovňa poskytuje finančnú náhradu/poistné plnenie, jedná sa o dokumenty popisujúce druh, rozsah a prípadnú príčinu vzniku škody.

Regresní agenda (uplatnění nárokov/postihov)
... jedná sa o zaistenie refundácie náhrady škody poisťovniam od zodpovedných tretích strán.

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť
... nie len v oblasti poisťovníctva a medzinárodnej prepravy.